Homework Policy

Obair Bhaile

Rinne an Bord athbhreithniú ar an bpolasaí seo i Nollag 2013 agus ghlac an Bord leis an dreacht seo i Nollag 2013. Beidh athbhreithniú ar an bpolasaí seo i 2014 nó mar is gá.

Réamhrá
Cuireadh an polasaí seo le chéile le cabhair ó tuismitheoirí, múinteoirí agus daltaí scoile:

• Chun cumarsáid dearfach baile/scoile a chur chun cinn.
• Chun go gcuirfeadh an oibre bhaile le ráta foghlama an pháiste.
• Léirigh múinteoirí imní maidir le hobair bhaile.
• Léirigh aiseolas tuismitheora ag cruinnithe tuismitheoirí is múinteoirí go raibh roinnt fadhbanna maidir leis an méid obair bhaile a thugtar is leis an méid ama a chaitheann daltaí ar an obair bhaile.
• Is cóir athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí reatha.

Gaol le spiorad tréitheach na scoile
Iarrann Gaelscoil Bhaile Munna go mbeidh sé ar chumas gach linbh forbairt de réir a acmhainne / a hacmhainne féin. Spreagann obair bhaile daltaí chun a bheith ag obair go neamhspleách agus chun a bheith freagrach as a gceachtanna féin.

Aidhmeanna
• Scileanna agus féin-smacht a fhorbairt mar thairbhe d’fhoghlaim daltaí
• An obair a dhéantar sa rang a dhaingniú – tugann sé deis athbhreithnithe agus cleachtadh.
• Scileanna staidéir a fhorbairt chun cabhrú le nósanna cuí a thabhairt do pháistí agus iad ag gabháil don obair bhaile.
• Cur chuige comhchosúil a chur chun cinn maidir le hobair bhaile na ranganna uile.
• Na ceangail idir an baile agus an scoil a threisiú.

Ag dáileadh Obair Bhaile
• Faigheann gach rang obair bhaile gach oíche seachas Dé hAoine. Anois is arís bíonn eisceachtaí ann – ócáidí speisialta srl. Caithfear cead a fháil ón bpríomhoide sna cásanna seo.
• Ní bheidh an obair bhaile chéanna le déanamh ag na daltaí go léir agus déantar freastal ar leanaí le riachtanais speisialta. Tugann an múinteoir ranga agus/nó an Múinteoir Oideachais Speisialta an obair bhaile don rang.
• Ba cheart cothromaíocht a bheith ann idir obair ó bhéil, obair léitheoireachta agus obair scríofa. Ba cheart éagsúlacht tascanna, idir tionscnaimh, taighde, gníomhaíochtaí praiticiúla, litriú, sonraí a bhailiú agus araile a bheith ann freisin.
• Cuirtear stíleanna foghlamtha il-éirime san aireamh agus obair bhaile á thabhairt do pháistí.
• Feictear an obair bhaile mar threisiú ar an obair a dhéantar sa seomra ranga.
• Déantar an obair bhaile a mhíniú go soiléir do na daltaí roimh ré.
• Scríobhtar obair bhaile síos ag deireadh an lae sa dialinn obair bhaile.
• Tá treoirlínte ginearálta ann faoin méid ama atá molta do gach rang.

Naíonáin Bheaga 0-10 noim.
Naíonáin Mhóra 0-20 noim.
Rang 1 <30 noim. Rang 2 <40 noim. Rang 3 <40 noim. Rang 4 <50 noim. Rang 5 < 1 uair. Rang 6 <1 uair 15 noim. Dialann Oibre Bhaile • Tá dialann don obair bhaile ag gach rang seachas na naíonáin. • Ba cheart do thuismitheoirí an dialann obair bhaile a shíniú gach oíche nuair atá siad sásta go bhfuil an obair bhaile déanta i gceart. • Déanfaidh múinteoirí seiceáil ar na dialanna obair bhaile go rialta. Obair bhaile a cheartú: • Ní mór do mhúinteoirí obair bhaile a sheiceáil agus a cheartú gach lá ar maidin. • Tugtar aitheantas d’iarracht chomh maith le do ghnóthachtáil. • Mura ndéantar obair bhaile nó má tá sé míshlachtmhar leantar na céimeanna seo: 1. Nóta sa dialinn chuig an tuismitheoir agus an obair le bheith déanta an lá dár gcionn. 2. Glaoch fón tapaidh chuig an tuismitheoir. 3. Cruinniú idir múinteoir ranga, dalta agus an tuismitheoir. 4. Cruinniú leis an bpríomhoide, múinteoir ranga, tuismitheoir agus an dalta. • Coinnítear taifead de dhaltaí a dteipeann orthu, ar bhonn rialta, obair bhaile a dhéanamh nó a fhágann sa mbaile é. Tugtar aghaidh ar an bhfadhb seo mar atá thuas luaite. Ginearálta: • Tá treoirlínte ag an scoil i leith scileanna staidéir agus múintear scileanna staidéir do dhaltaí d’fhonn cabhrú leo lena n-obair bhaile. Faigheann tuismitheoirí cóip de na moltaí sin. • Ba cheart cúinsí teaghlaigh a thabhairt san áireamh nuair a sanntar tascanna nó gníomhaíochtaí áirithe do dhaltaí mar chuid dá n-obair bhaile. Daltaí: • Tá dualgas ar an dalta maidir leis an obair bhaile a thugtar di/dó a bheith déanta i gceart. • Má bhíonn fadhb aici/aige le hobair bhaile ba cheart labhairt leis an múinteoir nó le tuismitheoir. • Téann an múinteoir i mbun comhairle leis na daltaí maidir le h-obair bhaile go minic agus an obair á cheartú agus sa rang go rialta. Tuismitheoirí/Caomhnóirí: • Tá tuismitheoirí eolach maidir leis na nósanna imeachta comhaontaithe maidir le hobair bhaile. • Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí córas obair bhaile a chur ar bun tríd áit ciúin, glan a réiteach do dalta le bord agus cathaoir agus solas ceart. • Is féidir le tuismitheoirí monatóireacht a dhéanamh ar obair bhaile gach lá tríd ceisteanna a chur ar na daltaí faoi agus an obair a sheiceáil sula mbíonn an dialinn sínithe. • Ba cheart “Trealamh tarrthála Obair Bhaile” a bheith ag tuismitheoirí. (m.sh. Pinn luaidhe, ruibéir, rialóirí, leabhair táblaí agus araile)? • Má bhíonn deacrachtaí leis an obair bhaile ba cheart do thuismitheoirí cloí leis ne treoracha seo m.sh. nach ceart don tuismitheoir an obair bhaile a dhéanamh, go bhféadfaidís a thuilleadh mínithe a sholáthar nó samplaí níos éasca a dhéanamh, go scríobhfaidís nóta sa dialann obair bhaile ag míniú na faidhbe a tháinig chun solais. Cuireann an scoil tuismitheoirí ar an eolas maidir le nósanna imeachta na scoile tríd an nuachtlitir agus notaí a théann abhaile leis na daltaí. • Cuireann an scoil teanga, leibhéil litearthachta na dteaghlach aonair srl. san áireamh i gcónaí. Critéir Rathúlachta Seo roinnt táscairí praiticiúla maidir le rathúlacht an pholasaí • Aiseolas ó mhúinteoirí, ó dhaltaí agus ó thuismitheoirí/an Múinteoir Caidrimh Baile/Pobail na Scoile • Cleachtaí sásúla obair bhaile agus cleachtaí á thabhairt isteach ag daltaí Feidhmeanna agus Freagracht Seo na daoine a mbíonn freagrachtaí sonracha orthu do ghnéithe den bheartas. * Múinteoir ranga *Dalta *Príomhoide *Tuismitheoir/Caomhnóir * Múinteoir Caidrimh Baile Pobail Scoile Dáta Cur i bhFeidhm Nollag 2013 Trathtchlár le hAthbhreithniú Déanfar athbhreithniú ar na nósanna imeachta nua seo sa bhliain 2015. Daingniú agus Cumarsáid Dhaingnigh an Bord Bainistíochta an polasaí go hoifigiúil i Nollag 2013. Sínithe: __________________________________________________ Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta Nollag 2013

Designed By